ผลิตและเรียบเรียงสาระความรู้โดย
 
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 
สนับสนุนการผลิตโดย
 
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ที่ปรึกษา
 
ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นายเวคิน วุฒิวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์
อาจารย์พิเศษภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นายทนง ไหมเหลือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
 
คณะผู้จัดทำ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ 
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
นางฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา บรมราชินีนาถ
 
นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
เจ้าหน้าที่วิจัยศูนย์วิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา บรมราชินีนาถ
 
นายซูไบดี โตะโมะ
เจ้าหน้าที่วิจัยศูนย์วิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา บรมราชินีนาถ
 
นางสาวนัสรี มะแน
นักวิชาการศึกษาศูนย์วิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา บรมราชินีนาถ
 
นายดอเลาะ สาและ
เจ้าหน้าที่ดูแลสวนพฤกษศาสตร์
และปราชญ์ชาวบ้านลำพะยา