สำนักงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ลำพะยา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านลำพะยา
ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
 
1.สำนักงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ (ลำพะยา)
   - ห้องจัดแสดงนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
   - ห้องปฏิบัติการ
2.สวนพฤกษศาสตร์ลำพะยา
3.แหล่งเรียนรู้ด้านการขยายพันธุ์ไม้ในหุบเขาลำพญา
4.แหล่งเรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสาหร่าย
5.แหล่งเรียนรู้เรื่อง เตาอีวาเตะ
5.แหล่งเรียนรู้เรื่อง ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ย