เฟิร์น (fern)
      จัดอยู่ในกลุ่มเทอริโดไฟต์ (Pteridophyte) คือ มีท่อลำเลียง ไร้ดอก ไร้เมล็ด (seedless vascular plant) ที่มีความเก่าแก่มาก โดยถือกำเนิดมากว่า 400 ล้านปี มีหลักฐานยืนยันจากฟอสซิล ที่มีอายุในยุคดีโวเนียน (Devonian period) นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่มีความหลากหลายทั้งจำนวนชนิดและปริมาณมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง พบมากกว่า 75 สกุล 12,000 ชนิด กระจายอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะในป่าเขตร้อนชื้น ที่มีฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง สำหรับเฟิร์นในประเทศไทยพบ 35 วงศ์ 139 สกุล 671 ชนิด  คิดเป็นร้อยละ 5 ของเฟิร์นที่พบทั่วโลก พบกระจายทั่วไปในทุกภาค โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งมีฝนตกชุกและความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง อันเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ