• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
     
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาองค์กรรัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น ได้ร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการสำรวจวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ณ บริเวณหุบเขาลำพญา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการและแผนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และได้แนวคิดในการก่อตั้งศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อศึกษาวิจัยความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตและการพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนามาเป็นศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ หุบเขาลำพญา ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และได้รับพระราชทานชื่อศูนย์ว่า “ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ”
     
     
       • ปรัชญา  
  ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าควรเรียนรู้และรักษาให้อยู่คู่แผ่นดิน  
     
       • วิสัยทัศน์  
  เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้บริการเรียนรู้และพัฒนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
     
       • พันธกิจ  
 
1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในหุบเขาลำพญา
2. ศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและมีเครือข่ายทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3. วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
6. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7. สร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ
 
 
       • วัตถุประสงค์  
 
1. ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเป็นไปอย่างยั่งยืน
4. ศึกษาวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของท้องถิ่น เพื่อสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
 
 
       • สถานที่ดำเนินงาน  
 
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ฯ ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์  ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและบริเวณหุบเขาลำพญาในเขตเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งมีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อน ความสูง ๕๐-๗๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง นอกจากศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯมีสำนักงาน ตั้งอยู่ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
     
 


 
        ประมวลภาพกิจกรรม  
 
Title #1