• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
1.ห้องจัดแสดงและเก็บตัวอย่างด้านความหลากหลายทางชีวภาพในหุบเขาลำพญา
     
        ห้องจัดแสดงและเก็บตัวอย่างด้านความหลากหลายทางชีวภาพในหุบเขาลำพญา เป็นสถานที่รวบรวมและเก็บตัวอย่างพรรณพืช พันธุ์สัตว์และเห็ดหลากหลายชนิด โดยตัวอย่างพรรณพืช พรรณสัตว์และเห็ดได้จากธรรมชาติในพื้นที่หุบเขาลำพญา  
     
   
     
  ตัวอย่างพรรณพืชที่เก็บจากธรรมชาติ เช่น กลุ่มเฟิร์น ได้แก่ เฟิร์นหลังสวน เฟิร์นแก๊บปืน เฟิร์นกีบแรด เฟิร์นกูดผี เฟิร์นศรียะลา เป็นต้น ซึ่งได้เก็บตัวอย่างของพืชกลุ่มเฟิร์นที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเฟิร์นในหุบเขาลำพญา  
     
  ตัวอย่างพันธุ์สัตว์ที่เก็บจากธรรมชาติ ได้แก่ แมลงต่างๆ ผีเสื้อกลางวัน ผีเสื้อกลางคืน ซึ่งได้เก็บตัวอย่างของผีเสื้อกลางวัน และผีเสื้อกลางคืนที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนในหุบเขาลำพญา  
     
  ตัวอย่างเห็ดที่เก็บจากธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มเห็ดที่มีครีบ กลุ่มเห็ดมันปู กลุ่มเห็ดแผ่นหนัง กลุ่มเห็ดหิ้ง กลุ่มเห็ดปะการัง ซึ่งได้เก็บตัวอย่างของเห็ดที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเห็ดในหุบเขาลำพญา  
     
     
     
  2.สวนพฤกษศาสตร์ (ลำพะยา)  
     
        สวนพฤกษศาสตร์ (ลำพะยา) เป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชต่างๆ ในหุบเขาลำพญา เอาไว้เพื่อทำการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยแบ่งตามการจัดจำแนกพืชเป็นวงศ์ต่างๆ เช่น วงศ์ปาล์ม วงศ์ขิงข่า วงศ์ไผ่ วงศ์กระดังงา วงศ์ไม้ตะแบก วงศ์หญ้า วงศ์เตย เป็นต้น นอกจากงานด้านอนุรักษ์พืชแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสำหรับการศึกษาของนักวิจัย นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
     
   
     
     
 
3.โรงเรือนการขยายพันธุ์พืชในหุบเขาลำพญา
 
      ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมีการผันแปร ของแสงแดด อุณหภูมิ ลม ปริมาณฝนที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้การเลี้ยงดูพืชให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิ้นส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่อยู่ ระหว่างการพัฒนาส่วนต่างๆ ขึ้นมาเป็นต้นใหม่ หรือต้นใหม่ที่ยังไม่แข็งแรง สมบูรณ์ดี จำเป็นต้องได้รับการดูแลภายใต้สภาพ แวดล้อม ที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นโรงเรือนจึงมีความจำเป็นสำหรับงานทาง ด้านการขยายพันธุ์พืชอย่างมาก
 
      โรงเรือนการขยายพันธุ์พืชในหุบเขาลำพญา เป็นสถานที่ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มปริมาณของต้นพืชให้มากขึ้น และดำรงสายพันธุ์ พืชชนิดต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ ได้แก่ กล้วยไม้ต่างๆ พืชวงศ์บุกบอนทุเรียนบ้าน พืชสมุนไพรต่างๆ
 
 
  4.แหล่งเรียนรู้บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
     
        ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อน มีความสูง 50-700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นสูง อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดพรรณไม้ที่สำคัญหลากหลายชนิด เช่น พืชตระกูลปาล์มและเฟิร์นชนิดต่างๆ