• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    1. เตรียมบุกป่า  
     
      ในการเดินศึกษาและสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบลำพญานั้น น้องๆจะต้องมีการตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนเพื่อเปรียบเทียบสภาพอากาศภายนอกและภายในป่า และเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งสภาพจิตใจและร่างกาย ให้พร้อมก่อนเดินทางเสมอ
     
  ในการสำรวจสภาพอากาศนั้นให้น้องๆสังเกตสิ่งต่อไปนี้  
     
   • สังเกตแสงแดดบริเวณก่อนเข้าป่า ในการสังเกตแสงแดดนั้น ต้องการให้น้องๆ สังเกตว่าแสงแดดจัดหรือแดดอ่อน
 
   • สังเกตลม ให้ดูจากการไหวของใบไม้ ซึ่งพอจะบอกได้ว่าลมแรงหรือลมสงบ  
   • ปริมาณเมฆ ให้น้องๆแหงนดูท้องฟ้า สังเกตว่ามีเมฆมากหรือเมฆน้อยเท่านั้น
 
   • สังเกตชนิดของเมฆ โดยให้น้องดูลักษณะของเมฆว่าจัดอยู่ในเมฆกลุ่มใด
 
   • ตรวจสอบอุณหภูมิของอากาศ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศนั้นก็คือ เทอร์โมมิเตอร์  
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1