• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    3. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต  
     
      สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าดิบชื้นมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองทั้งในด้านการพึ่งพาอาศัย การแก่งแย่งกันเพื่อให้เกิดความสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศ และในระบบนิเวศหนึ่งๆสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตก็มีความสัมพันธ์กัน โดยสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตด้วยกันก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเช่นกัน
     
  เราอาจสรุปความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันได้ดังนี้  
     
 

1.ต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ( +,+) โดยแบ่งได้ 2แบบ

 
 
   
 
• ภาวะพึ่งพา (Mutuarism ) คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดโดยต่างก็ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน หากแยกกันอยู่จะไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ เช่น ไลเคน แบคทีเรียในปมรากถั่ว โปรโตซัวในลำไส้ปลวก แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของคน
   
 
• ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน ( Protocooperation ) คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยจะได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน แม้แยกกันอยู่ก็สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติได้แก่แมลงกับดอกไม้ นกเอี้ยงกับควาย มดดำกับเพลี้ย
   
 
     
  2.ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์และก็ไม่เสียประโยชน ( +,0 ) มี 1 แบบ  
 
   
 
• ภาวะอิงอาศัย,ภาวะเกื้อกูล ( Commensalism ) ได้แก่พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้กับต้นไม้
   
 
     
  3.ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ ( +,- ) โดยแบ่งได้ 2 แบบ  
 
   
  • ภาวะล่าเหยื่อ (Predation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง
   
  • ภาวะปรสิต ( parasitism ) เป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งไปอาศัย กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ได้แก่กาฝาก เชื้อโรคต่าง ๆ พยาธิหมัด เห็บ ไรที่อาศัยในร่างกาย หรือใช้ส่วนของร่างกายเป็นอาหาร ในคน และ สัตว์
   
 
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1