• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    8. ไม้ป่ากินได้  
     
      ไม้ป่า หมายถึง พืชที่ขึ้นตามธรรมชาติในป่า หรือชาวบ้านนำมาปลูกไว้ใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการเก็บผลผลิต โดยไม่มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น เป็นอาหาร ทำที่อยู่อาศัย เป็นยารักษาโรคและทำเครื่องนุ่งห่ม บางชนิดพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ทำรายได้ให้แก่ท้องถิ่นจำนวนมากไม้ป่าที่กินเป็นอาหารได้ มีความสำคัญและแตกต่างจากพืชผักที่ซื้อตามท้องตลาด จะเป็นไม้ป่าที่ถูกคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติมาแล้วเป็นเวลานานว่าสามารถเติบโตในพื้นที่นี้ได้เอง หากินเก่ง มีความแข็งแรง จึงไม่ต้องดูแลใส่ปุ๋ย ถือว่าเป็นอาหารปลอดสารพิษแน่นอน ดังนั้นเมื่อคนกินอาหารที่ดี สุขภาพก็ดีไปด้วย สำหรับคุณค่าทางอาหารมีสูง เพราะความสดใหม่ เก็บแล้ว ลงกระทะทันที นอกจากนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบๆตัว ไม่ต้องซื้อ ถือว่าคนในหุบเขาลำพญามีความมั่นคงทางอาหารสูง ชาวบ้านมีวิธีการกินแบบสดหรือผ่านความร้อนหรือแปรรูปเป็นเครื่องเคียง เรียกว่าผักเหนาะ เพราะอาหารภาคใต้มีรสจัดจึงกินผักเพื่อลดความเผ็ดร้อนของอาหาร หรือนำมาประกอบอาหารทั้งต้ม ผัด แกง ทอด หรือนำใบมาห่ออาหาร เพราะใบไม้แต่ชนิดให้กลิ่นที่แตกต่างกัน ใบไม้ที่ใช้ห่ออาหารที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น ใบบัว ใบตอง ใบไผ่ สำหรับในพื้นที่ก็มีใบพ้อใช้ห่อต้มหรือที่รู้จักกันว่าต้มสามเหลี่ยม พืชที่ให้สี เช่น ใบยอ ขมิ้นรวมถึงทำขนมหรือของขบเคี้ยว โดยไม้ป่าที่คนในหุบเขาลำพญานิยมกินเป็นอาหารนั้นอาจแบ่งไม้ป่ากินได้ในพื้นที่ตามหลักวิชาการ
     
  แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  
     
  1. กลุ่มเฟิร์น เช่น ผักกูด ลำเท็ง

2. พืชใบเลี้ยงคู่ เช่น ทุเรียนบ้าน ลังแข กลอย

3. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ลูกชก ดาหลา ปุด
 
     
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1