• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    13. ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่  
     
      เมื่อเราเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา เราจะได้เห็นพันธ์ไม้นานาชนิด ซึ่งเป็นพันธืไม้ระดับล่าง หรือเรียกว่าไม้พื้นล่างซึ่งพันธุ์ไม้ในระดับไม้ยืนต้น หรือไม้ชั้นกลางทุกต้นในระบบนิเวศมีพื้นฐานการพัฒนามาจากไม้พื้นล่างนี้เอง เพราะไม้พื้นล่างประกอบดวยพันธัไม้2ลักษณะคือลูกไม้ (Seedling)และไม้พุ่มและไม้ล้มลุก (Herb and Shurb) โดยลกไม้ จะเจริญเติบโตและพัฒนาจนไปเป็นไม้ชั้นกลางไม้รองและไม้เด่นตามลําดับส่วนไม้พุ่มและไม้ล้มลุกนั้นจะเป็นกลุ่มของพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตค่อนข้างจำกัด โดยไม่สามารถพัฒนาความสูงและการแผ่ขยายของพุ่มเรือนยอดให้ทัดเทียมและทดแทนกลุ่มพืชไม่เด่น ไม้รอง และไม้ชั้นกลางได้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของไม้พื้นล่างเท่านั้น
     
        บทบาทของไม้พื้นล่าง ที่มีต่อระบบนิเวศและมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นมีมากมายหลายประการ สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆตามประโยชน์และความสำคัญดังต่อไปนี้์  
     
 
  1. เป็นผู้ผลิต (producer)
  2. ไม้พื้นล่างทำหน้าที่เป็นพืชคลุมดิน (ground cover) ที่สำคัญ
  3. ไม้พื้นล่างช่วยในการตรึงไนโตรเจน
  4. ไม้พื้นล่างหลายชนิดเป็นยาสมุนไพร
  5. ไม้พื้นล่างหลายชนิดเป็นพืชอาหารสำหรับมนุษย์
 
6. ไม้พื้นล่างหลายชนิดมีศักยภาพในการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้
  7. ประโยชน์ทางด้านงานหัตถกรรมและเครื่องตกแต่ง
   
 
     
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1