• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    21. ไม้ประดับป่า  
     
      ความสวยงามของหุบเขาลำพญา มาจากความอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้ต่างๆมากมายหลายชนิดและประกอบกับมีระบบนิเวศหลายแบบ ทั้งน้ำตก ลำธาร ภูเขาและป่าไม้ ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยพรรณไม้ในหุบเขาลำพญามีมากมาย แบ่งง่ายๆ เป็นกลุ่มพืชชั้นต่ำ ไม่ใช่ดูจากขนาดหรือที่อยู่ แต่ดูจากการที่ไม่มีท่อลำเลียง และราก ลำต้นใบที่แท้จริง เช่น มอส โดยสังเกตง่ายๆ เมื่อเราเข้าป่าหรือไปเที่ยวน้ำตก จะมองเห็นเป็นผืนสีเขียวๆ เกาะตามก้อนหินเมื่อจับจะรู้สึกนุ่มคล้ายพรม กลุ่มที่ 2กลุ่มพืชไร้ดอก เช่น ช้องนางคลี่ หญ้ารังไก่ เฟิร์นและปรง และกลุ่มที่ 3 เป็นพืชที่มีพัฒนาการสูงสุดคือพืชดอก ซึ่งพันธุ์ไม้ในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 หลายชนิดมีลักษณะที่สวยงามโดดเด่น เมื่อเราเข้ามาเดินชมนอกจากความร่มรื่นด้วยสีเขียวของต้นไม้ใบไม้แล้ว ยังมีสีสันต่างๆ จากพืชหลายๆชนิด และกลิ่นหอมจากดอกไม้อีกด้วย ประดับตกแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามสดชื่น จึงจัดว่าพืชเหล่านี้เป็นไม้ดอกไม้ประดับป่า โดยไม้ดอกไม้ประดับป่าจะเป็นพรรณพืชที่มีส่วนต่างๆสวยงาม เช่น ลำต้นสวย ใบสวย ดอกสวย ผลสวย ทั้งรูปร่างและสีสัน หรือมีกลิ่นหอมซึ่งบางชนิดเราสามารถขยายพันธุ์เพื่อนำมาใช้ในการประดับตกแต่ง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร หรือปลูกประดับตกแต่งสถานที่
     
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1