• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    24. เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต  
     
      เขื่อนฝรั่งหรือเขื่อนลำพะยานี้สร้างเสร็จและใช้งานได้ในปี 2472 โดยวิศวกรจากต่างประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อนำน้ำมาใช้
ในการทำเหมืองแร่ดีบุก ระหว่างที่เหมืองดำเนินการอยู่ทำให้เศรษฐกิจในลำพะยาดีขึ้น จนกระทั่งปีพ.ศ.2484 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่2 เหมืองแร่จึงปิดกิจการลง ปัจจุบันเขื่อนแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประชาชนในชุมชนลำพะยาใช้ประโยชน์จากการนำน้ำในเขื่อนเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
     
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1