• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    28. แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า  
     
      ทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนรักชีวิตของตนเองทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ และมนุษย์เอง ในขณะที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุดและยังเป็นผู้ที่ทำลายธรรมชาติมากที่สุดอีกด้วย ดังนั้น ทุกๆครั้งที่เราได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติ ได้เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้ว สิ่งที่เราควรคืนให้ธรรมชาติหรือตอบแทนให้ธรรมชาติบ้างก็คือ จิตสำนึกที่ดี ลดความโลภ และช่วยกันรักษาป่า รักษาสัตว์ ให้คงอยู่ ในโลกเรา จนก่อให้เกิดระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป
     
        ต่อไปนี้ให้น้องๆลองหลับตาใช้สมาธิและใช้ใจ แล้วจินตนาการดูว่า ถ้าในขณะนี้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ หูเราจะได้ยินเสียงอะไรบ้าง จมูกเราจะได้กลิ่นอะไรบ้าง ผิวกายเรารู้สึกอย่างไรบ้าง และที่ผ่านมาเราได้ให้ประโยชน์อะไรแก่ธรรมชาติบ้าง  
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1