ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้มีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในการร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติหุบเขาลำพญา ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สร้างสรรค์สื่อเผยแพร่ความรู้ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา โดยการ
จำลองบรรยากาศเสมือนจริงของเส้นทาง และสอดแทรก สาระความรู้เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพความรู้เรื่องพืช สัตว์ที่พบบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
หุบเขาลำพญา รวมถึงวีดิทัศน์แนะนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ติดต่อสอบถาม
พิพิธภัณฑ์เสมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา
 
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
Biodiversity Center, in Commemoration of 72 nd Anniversary Queen Sirikit. (BCQY)
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7329-9600 ต่อ 3140
โทรสาร 0-7329-9675
E-Mail :bcqy@yru.ac.th, bcqy2004@gmail.com
 
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Knowledge Center : STKC
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 7000 โทรสาร 02 333 3887
E-Mail : stkc@most.go.th Web Site : www.stkc.go.th