เห็ด “ ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
      เห็ด เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำจำพวกเห็ดรา (fungi) เจริญเติบโตเป็นเส้นใย เมื่อถึงระยะสร้างเซลสืบพันธุ์จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่าดอกเห็ด (fruiting body) ซึ่งมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดนั้นๆ เห็ดมีรูปร่างแตกต่างกันไป โดยทั่วไปโครงสร้างของเห็ดประกอบด้วย ส่วนที่เป็นหมวกเห็ด ส่วนที่เป็นครีบและรูอยู่ใต้หมวกเห็ด ส่วนที่เป็นก้าน แผ่นวงแหวน เยื่อหุ้มดอกเห็ด และเกล็ด เห็ดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาป่าและการอนุรักษ์ระบบนิเวศทั้งมวลของโลก โดยเห็ดรามีอิทธิพลต่อกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุ การหมุนเวียนของธาตุอาหารที่เอื้อประโยชน์แก่พืช สัตว์ และ จุลินทรีย์ในระบบนิเวศต่างๆ ให้สามารถดำรงชีวิตเติบโตพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป และเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ ซึ่งเห็ด บางชนิดยังมีสรรพคุณป้องกันและรักษาโรค